Dialog Title
Dialog Message
Bejelentkezés tagjainknak
Itt lekérheti...
Regisztráljon
Támogatóink, partnereink


EU pályázati alapfogalmak

Az alábbi írásból megismerheti az EU pályázatok készítése során előforduló leggyakoribb fogalmak jelentéstartalmát. Reméljük az összeállítás hasznára lesz minden leendő pályázónak.
Versenypolitika: tisztességes versenyfeltételek biztosítására irányuló szabályozási rendszer.
"De minimis" elv:a szabály azt tartalmazza, hogy a bíróság nem veszi figyelembe, elnézi azokat a viszonylag kisebb összegű támogatásokat, amelyeknek kedvezményezettjei maximum 150 főt foglalkoztatnak, forgalmuk nem éri el a 15 millió eurót, és az adott támogatás kisebb, mint 7,5 százalék. A támogatás három év alatt nem haladhatja meg a 100 000 eurót.
Gazdasági Versenyhivatal: országos hatáskörű, állami költségvetési szerv, mely a versenytörvényben, továbbá az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott versenyfelügyeleti feladatokat látja el.
Támogatáspolitika: a versenypolitika szerves részét képezi, segíti a vállalkozásokat, hogy olyan gazdasági feltételek kerüljenek kialakításra, amelyek hosszú távon biztosítják a verseny- és foglalkoztatási képesség növekedését, a versenyhátrányok csökkentését. Ezek megvalósításáért kialakítja a támogatások folyósításához szükséges intézményrendszert.
Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat: a kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott, a költségvetés által juttatott támogatásokra elkülönített pénzkeret.
Állami támogatás: az államháztartás költségvetéséből, a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások részére, ingyenes vagy kedvezményes források, illetve egyéb előny bármilyen formában történő nyújtása oly módon, hogy ez állami bevételkiesést vagy kiadást jelentene.
Horizontális támogatás: olyan támogatás, amely ágazattól függetlenül meghatározott cél(ok) elérése érdekében nyújtható. Ilyen meghatározott cél lehet a kutatás-fejlesztés, a támogatási célból kedvezményezett vállalatok, a képzés, a foglalkoztatás, a környezetvédelem és a nehéz helyzetbe került vállalatok támogatása.
Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás (TKV): az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá ha abban az állam, az önkormányzat vagy más TKV-n kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot.
Támogatási intenzitás: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás és az elszámolható költségek jelenértékének (a jövőbeni pénzek kezdő időpontra vonatkoztatott értékének) hányadosa.

Powered by PSIntra Framework © 2008 PRIME Computer Kft.